Dezinfekční prostředek koncentrát

Objem

AKČNÍ CENA PRÁVĚ NYNÍ!

od3 577 Kč

SKLADEM 1-2 ks

Když teď produkt objednám, kdy jej obdržím?
  • Expresní doprava po CZ: odešleme nejpozději do 26.06.

Dezinfekční prostředek koncentrát

POPIS PRODUKTU

Plošný dezinfekční čistič pro plošnou dezinfekci vytíráním ve zdravotnickém prostředí. Tekutý koncentrát na bázi kvarterních amoniových sloučenin. Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek.

Kombinace účinné látky s kationaktivními a také amfolytickými tenzidy umožňuje vysokou aktivitu přípravku na povrchu, vynikající schopnost pohlcování nečistot a čistící účinek při zároveň nízké hodnotě pH. Testován podle standardních metod a požadavků směrnic.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro použití v prostorách veřejného zdravotnictví a také v potravinářském a krmivářském průmyslu (BAuA-Registrierungs-Nr. N-89793). Vhodné pro dezinfekci neporézních, tvrdých, omyvatelných (vodě odolných) povrchů a předmětů (podlahy, stěny, stoly, židle, umyvadla apod.) v nemocnicích, lékařských praxích, veřejných budovách (školy, sportoviště, plavecké bazény) a v prostorách pro manipulaci a zpracování potravin. Rozsah použití je od všeobecné klinické praxe až po nasazení v potravinářském průmyslu.

Použití produktu je možné i na podlahovinách, které jsou ošetřeny polymerovými disperzemi (např. všechny Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy).

POUŽITÍ

Bezpečné použití biocidů. Před použitím se seznamte se symboly nebezpečí a přečtěte si informaci o produktu. Pro všechny oblasti použití doporučujeme koncentraci 1 : 20 = 5%ní roztok (500 ml na 10 litrů vody) v kombinaci s předepsanou dobou působení 15 minut (viz. odstavec „Zvláštní upozornění“). Ošetření dezinfikované a čištěné plochy se provádí metodou mokrého vytření mopem při dodržení daných dob účinnosti (viz. odstavec „Zvláštní upozornění“). U silně znečištěných ploch provádějte dezinfekci až po předčištění povrchu s následným oplachem čistou vodou.

Upozornění: Dr. Schutz Desinfectant Cleaner C nemíchejte s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky, jinak dojde ke zrušení popsaných účinků!

SPOTŘEBA

cca 1 litr na 100 m2

SKLADOVÁNÍ

Desinfectant Cleaner C skladovat v těsně uzavřené originální nádobě v chladu a suchu. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením. Uchovávat uzamčený a mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiva. Doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby – platí pro originálně uzavřené nádoby.

TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: méně než 5% kationaktivní tenzidy, méně než 5% amfolytické tenzidy, dezinfekční prostředek kvarterní amoniové sloučeniny, Benzyl-C12–18-alkyldimethyl.

pH-hodnota: cca 10,0 (Koncentrát)

ADR: UN 1719 DRÁŽDIVÁ ALKALICKÁ TEKUTINA, N.A.G. (kvarterní amoniové sloučeniny, Benzyl-C12–18-alkyldimethyl), ZÁTĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 8, II, (E).

CLP: GHS05 Nebezpečí. Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, Benzyl-C12–18-alkyldimethyl. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Giscode: GD 40 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky)

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Receptura je zanesena do listiny dezinfekčních prostředků VAH a dle jejích požadavků byl shledán účinným za těchto podmínek: Plošná dezinfekce neporézních povrchů pro profylaxi v nemocnicích a lékařských praxích metodou dezinfekce mechanickým vytíráním při zvýšeném organickém zatížení (Bakterizidie a Levurozidie): Doporučené koncentrace-Doby působení-Relace: 5,0%/15 Min.

Produktová sekce: Dr. Schutz dle katalogu

Základní parametry

Naši zákazníci kupují také

CC Čistič na parkety a korek

Tento týden zakoupili 2 zákazníci

Čistič na parkety a korek 1 POPIS PRODUKTU Šetrný čistič bez…
Super akce

od 258 Kč

Vybrat variantu

SKLADEM > 5 ks

CC Medica-tvrdá ochranná vrstva

Tento týden zakoupil 1 zákazník

1.POPIS PRODUKTU Polymerová disperze s kovovými síťovými prvky pro…
Super akce

od 4 130 Kč

Vybrat variantu

U DODAVATELE

CC Mat na parkety a korek

Tento týden zakoupili 3 zákazníci

POPIS PRODUKTU Matná polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření…
Super akce

od 379 Kč

Vybrat variantu

SKLADEM > 5 ks

CC PU čistič

Dnes zakoupili 2 zákazníci

POPIS PRODUKTU Čistící koncentrát pro čištění po ukončení pokládky…
Super akce

od 258 Kč

Vybrat variantu

SKLADEM > 5 ks

Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l

205 Kč

Přidat do košíku

SKLADEM > 5 ks

CC Carpetlife prášek

Poslední kus za tuto cenu!

1.POPIS PRODUKTU Granulát na suché čištění koberců s vynikajícími…
Super akce

od 401 Kč

Vybrat variantu

SKLADEM 1-2 ks

visa mastercard